Organizacja nasza zwróciła się do parlamentarzystów z prośbą  o uchwalenie zmiany ustawy o rachunkowości, skutkującej zwolnieniem stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje.

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest jednym z głównych czynników hamujących rozwój stowarzyszeń w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidację takich społecznych organizacji.

Zauważyć należy, że konieczność prowadzenia pełnej księgowości jest w przypadku stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, a jedynie działania czysto non-profit, praktycznie tylko sztuką dla sztuki, bowiem w praktyce, w takich organizacjach nie powstaje w ogóle obowiązek podatkowy, a są traktowane bardziej restrykcyjnie niż spółki osiągające kilkumilionowe przychody. Ponadto stowarzyszenia takie i tak mają obowiązek składania stosownego rozliczenia do Urzędów Skarbowych, co daje pełną możliwość kontrolowania ich działalności. To samo dotyczy otrzymywanych przez nie subwencji, które muszą zostać szczegółowo rozliczone wobec instytucji dotujących.

Zlikwidowanie utrudnienia jakim jest dla stowarzyszeń non-profit obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest wysoce uzasadnione względami społecznymi, tym bardziej, że proponowana regulacja nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków.

czytaj list otwarty do Senatorów  

20140703senat3

Mimo zgłoszenia przez Senatora Jana Rulewskiego wnioskowanej przez stowarzyszenia poprawki oraz  poparcia wniosku ze strony Senatora Jarosława Dudy - Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej,  Senatorzy ją odrzucili - szczegółowe wyniki głosowania.

Stowarzyszenia serdecznie dziękują Panu Senatorowi Janowi Rulewskiemu, który zgłosił wnioskowaną przez stowarzyszenia poprawkę.

W tej sytuacji Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej złożył w Senacie RP petycję o podjęcie odrębnej inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń non-profit z irracjonalnego obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i traktowania tych organizacji w sposób nie bardziej restrykcyjny od przedsiębiorstw dochodowych.

Treść petycji.

Senacki druk petycji wraz z opinią Biura Komunikacji Społecznej. 

 

20141126kpcpip1W dniu 26 listopada 2014 roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję złożoną przez Prezesa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, zawierającej wniosek o podjęcie prac nad ustawą zwalniającą stowarzyszenia non-profit z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów. 

Wszyscy senatorowie uczestniczący w tym posiedzeniu (Michał Seweryński, Jan Rulewski, Bohdan Paszkowski, Aleksander Świeykowski), jednogłośnie poparli przyjęcie petycji i rozpoczęcie prac nad wnioskowaną ustawą. Tak więc po wielu latach składania wniosków, próśb i postulatów sprawa ruszyła do przodu.  Oczywiście jest to początek drogi legislacyjnej, mamy nadzieję, że tym razem krótkiej i szybkiej

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 29 grudnia 2014 roku ustosunkowało się do proponowanej zmiany proponując zmiany jedynie w stosunku do stowarzyszeń, które osiągają przychód roczny poniżej 50 tysięcy złotych. Propozycja Ministerstwa Finansów w dalszym ciągu zmierza do hamowania rozwoju stowarzyszeń w Polsce, próg 50 tysięcy złotych jest w dzisiejszych czasach oceniany przez stowarzyszenia jako wręcz śmieszny i irracjonalny w porównaniu z progiem firm biznesowych, który wynosi 1.2000.000 euro. Ministerstwo w żaden sposób nie tłumaczy, dlaczego stowarzyszenia non-profit, które nie prowadzą działalności zarobkowej, a więc ich działalność nie rodzi obowiązku podatkowego, mają być traktowane wielokrotnie bardziej restrykcyjnie niż firmy, które podlegają obowiązkowi płacenia podatku.

Treść pisma Ministerstwa Finansów.  

Pytamy zatem, o co tutaj tak naprawdę chodzi!? Przecież obowiązujące aktualnie przepisy, a także wspomniana propozycja Ministerstwa Finansów prowadzą wprost do utrudniania działalności stowarzyszeń non-profit i hamowania ich rozwoju. W państwie, któremu zależy na aktywności obywateli takich przepisów nie powinno się wprowadzać. Państwo takie powinno zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby obywateli zachęcić do aktywności społecznej, maksymalnie im takie działania ułatwiać, a przepisy fiskalne dotyczące takiej działalności powinny być o wiele łagodniejsze niż przepisy dotyczące działalności zarobkowej, a nie odwrotnie.

28 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie senackiej komisji, w czasie którego Pani Jolanta Dadacz - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej poinformowała, że rządowy projekt zmian przepisów dotyczących rachunkowości w stowarzyszeniach zostanie złożony w Sejmie RP pod koniec lutego br.. Senatorowie podjęli decyzję, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podejmie dalsze prace nad petycją w przypadku, gdyby projekt rządowy jednak nie wpłynął w tym terminie do Sejmu RP. 

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Finansów złożyło projekt rządowy do Sejmu, jest to kolejny poważny krok do osiągnięcia sukcesu stowarzyszeń w trudnej i wyczerpującej walce o normalność w przepisach fiskalnych.

Oczywiście pozostaje m.in. problem podstawowej kwestii dotyczącej wysokości progu przychodów. Sprawa jednak nie jest beznadziejna, bowiem jak poinformowała w czasie posiedzenia komisji senackiej Pani Jolanta Dadacz z Ministerstwa Finansów, próg taki został określony na wniosek organizacji o nazwie "Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych". Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, natychmiast poinformował, że stanowisko tej organizacji absolutnie nie jest stanowiskiem ogółu polskich stowarzyszeń.  Prezes SKSR ponownie podniósł, że stowarzyszenia nie powinny być traktowane bardziej restrykcyjnie od firm biznesowych, a tak bardzo niski próg praktycznie niczego nie załatwi i będzie dalej hamował rozwój stowarzyszeń non-profit. W dyskusji obie strony - zarówno rządowa jak i społeczna, zgodziły się, że sprawa wysokości progu przychodów będzie omawiana w trakcie dalszych prac legislacyjnych.

W związku z projektem Ministerstwa Finansów, prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej skierował do Pani Premier Ewy Kopacz apel o zniesienie w trybie pilnym obowiązku prowadzenia księgowości przez stowarzyszenia non-profit.

Treść listu do Pani Premier z dnia 5 lutego 2015r.     Zgłoszone uwag w KPRM.

Treść przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2015 r. 

Treść listu do Pani Premier z dnia 16 marca 2015r. 

W kwietniu 2015 r. projekt ustawy trafił do Sejmu RP. Zgłoszenie uwag w Sejmie RP.

Ministerstwo finansów przedstawiło swoje stanowisko (treść pisma), w którym twierdzi, że zwolnienie wszystkich organizacji non-profit z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości jest niezasadne. Ministerstwo jednak używa bezzasadnych argumentów, np.że organizacje pożytku publicznego zgodnie z przepisami o OPP muszą prowadzić pełną księgowość. Pani Minister jednak zapomina, że w ustawie o działalności pożytku publicznego przepisano jedynie (wiele osób uważa, że bezmyślnie) przepis obowiązujący w/g ustawy o rachunkowości. Rozliczenia dotacji i środków pochodzących z 1% są dokonywane odrębnie od pozostałych rozrachunków organizacji. Ministerstwo w żaden sposób nie ustosunkowało się do innych słusznych argumentów przedstawionych przez prezesa Sztabu Ratownictwa SKSR, jak np. bezzasadne traktowanie organizacji non-profit o wiele bardziej restrykcyjnie niż firmy biznesowe.

Zatem twierdzenie, że przecież połowa organizacji otrzyma zwolnienie należy uznać za irracjonalne, a postępowanie takie za pozbawione jakiegokolwiek szacunku do działań społecznych i wręcz ich lekceważenie. 

Należy pamiętać, że ta ponad połowa stowarzyszeń, której wnioskowane zwolnienie ma dotyczyć, to głównie te organizacje, które praktycznie zawiesiły swoją działalność właśnie z uwagi na nader restrykcyjne przepisy i nie wznowią jej przy limicie 50 czy nawet 150 tysięcy złotych. W dzisiejszych czasach koszty działań rzeczywistej członkowskiej organizacji są bardzo wysokie, często sięgają kilkuset tysięcy zł rocznie (utrzymanie biura, czynsze, opłaty telefoniczne, sprzęt, transport, prąd, i wiele innych), zatem byłaby to syzyfowa praca. Jeżeli ma być limit to powinien on być na takim poziomie, aby organizacja taka mogła się rzeczywiście rozwinąć i zajmować się działaniami na rzecz społeczeństwa, a nie tylko spełnianiem wymogów nadmiernej biurokracji. Limit nie powinien hamować rozwoju takiej organizacji i wywoływać wśród społeczników przeświadczenia, że nie warto rozwijać działalności społecznej, bo przysporzy to tylko nadmiernych problemów.

Z kolei podnoszony przez Ministerstwo Finansów argument, że od 2005 roku następuje wzrost liczby organizacji pozarządowych jest tak zwaną półprawdą, bowiem intensywny wzrost dotyczy tylko prywatnych fundacji, które niczego nie fundują, a powstają tylko po to, aby pozyskiwać i konsumować dotacje. Natomiast rzeczywiste stowarzyszenia członkowskie upadają.

Prowadzenie przez organizacje non-profit ewidencji przychodów i kosztów pozwoli na pełną ich kontrolę. Zatem w jakim celu są obciążane pełną księgowością tak jak przedsiębiorstwa o przychodzie ponad 1 200 000 euro czyli ok. 5 milionów złotych!?

Każda organizacja może zgłosić udział jej przedstawiciela podczas prac komisji nad tym projektem - Pobierz druk zgłoszenia udziału w pracach komisji sejmowej.

W dniu 10 czerwca 2015 roku Pan Poseł Jan Łopata (z okręgu wyborczego Lublin) zgłosił poprawkę zmieniającą limit przychodu rocznego na 100.000 zł. Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała tą poprawkę. Jednak w przypadku stowarzyszeń, ciągle jest to bardzo niski limit, który w praktyce niewiele zmieni i będzie nadal hamował ich rozwój.

W dniu 1 lipca 2015 roku projekt ustawy rozpatrywała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR zaapelował o wniesienie do niego poprawek.

Zobacz treść wnioskowanych poprawek...

W dniu 9 lipca 2015 roku, odbyła się w Senacie RP debata nad projektem ustawy. Przeciwni zwiększeniu limitu oraz objęciu zwolnieniem również organizacji mających status organizacji pożytku publicznego byli m.in. senator Mieczysław Augustyn z okręgu wyborczego Piła oraz senator Witold Gitowt-Dziewałtowski z okręgu wyborczego Elbląg. W efekcie żaden z senatorów nie zgłosił w tym zakresie poprawki do ustawy. Teraz ustawa wróci do Sejmu w celu rozpatrzenia innych poprawek.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę. Tak więc ponad roczna batalia ostatecznie zaowocowała tym, że już od przyszłego roku znaczna część stowarzyszeń będzie mogła prowadzić zamiast pełnej księgowości, ewidencję przychodów i kosztów. Jest to bardzo duże ułatwienie dla organizacji non-profit.

Zachęcamy do zapoznania się też z materiałem w sprawie rozpatrywanych przez Sejm zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.  oraz Sejm nowelizuje przepisy o działalności pożytku publicznego. Są tam przedstawione kolejne, bardzo istotne problemy organizacji non-profit.

Dziękujemy parlamentarzystom, którzy pomogli w tej sprawie stowarzyszeniom, zgłaszając poprawki  do ustaw, mające na celu złagodzenie restrykcji w stosunku do organizacji non-profit, są to:

Jan  Rulewski - z okręgu wyborczego Inowrocław

Jan Łopata - z okręgu wyborczego Lublin 

Pamiętajmy, że są to przyjaciele organizacji non-profit!

 

Komentarze  

# Janusz W 2015-07-09 22:04
Przyłączam się do gratulacji. Szczerze mówiąc na początku, rok temu, nie bardzo wierzyłem, że się uda cokolwiek wywalczyć. Jeszcze raz GRATULACJE
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-09 21:46
W każdym razie gratulaje i wielkie podziękowania dla Sztabu!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-09 21:45
No to po wielu latach, dzięki trwającej ponad rok determinacji Sztabu Ratownictwa SKSR mamy wreszcie przełom i znaczna część organizacji będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Szkoda tylko, że jak przewidywałem, gadał chłop do obrazu, a obraz ani razu. Nikt nie zareagował na to, że w przypadku stowarzyszeń posiadających jednostki organizacyjne, limit stu tysięcy złotych będzie w praktyce dzielony przez ilość tych jednostek. Jak słusznie zgłaszał prezes Sztabu, w przypadku 20 jednostek limit będzie wynosił tylko 5 tys. rocznie, a jak stowarzyszenie ma więcej jednostek limit będzie wynosił zaledwie kilkaset złotych rocznie. Ten problem w debacie panowie senatorowie całkowicie pominęli.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-07-09 22:16
A po co stowarzyszenia mają się rozwijać, a ludzie jednoczyć wokół jakichś tam idei? Trzeba ograniczać takie fanaberie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-07-09 23:00
Mnie najbardziej rozbawiło wystąpienie senatora Mieczysława Augustyna, który mówił o przełomie i oddawaniu sprawiedliwości tym, którzy się domagali zmiany od lat. Mówił też, że apetyty były by większe, że nie ma powodów do euforii. Zapomniał najwyraźniej, że rok temu jak senator Jan Rulewski po wystąpieniu prezesa Sztabu Ratownictwa SKSR złożył wniosek o zwolnienie stowarzyszeń od pełnej księgowości na wzór jeszcze niedawnego zwolnienia spółdzielni socjalnych, to głosował przeciw. Jeszcze dzisiaj mówił, że wyłączenie ze zwolnienia organizacji pożytku publicznego jest zasadne i ani słowem nie wspomniał o tym, że rozliczenie 1% z podatków i tak musi być zrobione odrębnie, a więc jest w pełni transparentne. Nie wspomniał też, że nie wszystkie organizacje pożytku publicznego występują o środki z tego 1%. Dla mnie to umyślne odstraszanie organizacji od przyjmowania statusu opp. Jakby nie wystąpienie Sztabu Ratownictwa SKSR rok temu i nie zgłoszenie przez senatora Jana Ruleskiego poprawki do ustawy o rachunkowości to mielibyśmy wielkie g…, a nie zwolnienie organizacji non-profit od pełnej księgowości.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-07-09 23:03
No i oczywiście zapomniałem o petycji Sztabu Ratownictwa SKSR, bo ona też w istotny sposób przyczyniła się do sukcesu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-10 01:01
A mnie najbardziej wkurzył senator Witold Giwont-Dziewałtowski, który twierdził, że nie wiadomo jakie organizacje złożyły wnioski o większe limity i zwolnienie z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości również organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i jakie organizacje te wnioski popierają, a nawet stwierdził, że prawie wszystkie organizacje uważają zastosowane ograniczenia za niezbędne. Chyba prawie wszystkie te, z którymi on się kontaktuje. Jak nie wie które zgłosiły postulaty i które je popierają to niech poczyta ten artykuł i komentarze, niech przejrzy swoją skrzynkę emailową i niech też dowie się jak wiele organizacji wysłało poparcie do Senatu. Nie wie, czy udaje, że nie wie?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-07-10 09:50
A ten Pan to od nas z Elbląga. Jest z jednej z fundacji.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-07-10 10:01
Ale fundacja, z której jest senator Giwont-Dziewałtowki dość dożo robi.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-10 10:19
Jakby Tobie dali tyle kasy, co tej fundacji i jeszcze cały budynek na dodatek to na tej zasadzie, pewnie zrobiłbyś dużo więcej. Zatrudniasz pracowników, którym płacisz, swoją firmę nazywasz „organizacją pozarządową” i wykonujesz niby to społecznie bardzo intratny kontrakt. Wtedy zupełnie niepotrzebna byłaby Ci „konkurencja” stowarzyszeń, których członkowie wykonują robotę bez tych etatów i ich działania są o wiele tańsze oraz efektywniejsze. Przecież takie stowarzyszenia będą przystępować do tych „przetargów”, a że to obywatele to jeszcze zaczną się domagać, żeby publiczna kasa była racjonalniej wydawana.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-09 08:58
Ciekaw jestem jak będzie wyglądała ta lista przyjaciół organizacji po przejściu ustawy przez Senat. Podobno Sztab poprosił wszystkich senatorów o zgłoszenie poprawek. Zobaczymy, którzy na to zareagują. Ja w każdym razie już teraz zgłaszam się do akcji informowania przed wyborami.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Katarzyna 2015-07-09 07:50
Czy ci ludzie w Sejmie i Senacie naprawdę nie rozumieją podstawowych problemów, czy po prostu mają nas wszystkich gdzieś i nie powinni być tam, gdzie są?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-07-09 07:55
Najpewniej jedno i drugie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Szczepan 2015-07-05 12:45
Stowarzyszenie Dziesiątka popiera inicjatywę Sztabu. Mamy nadzieję, że parlamentarzyści przychylą się do naszych opinii i nie będą utrudniać funkcjonowania OPP. Apelujemy o rozsądek. Pozdrawiam.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Danuta Lech 2015-07-03 14:51
Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie z Dąbrowy Górniczej popiera apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości wszystkich stowarzyszeń non-profit. Panowie Posłowie i Senatorowie niech się zastanowią i pomyślą logicznie, że organizacji non-profit nie są firmami dochodowymi. Całe moje życie poświęciłam i nadal poświęcam dla innych ( 43 lata pracy społecznej)

Danuta Lech
Prezes Zarządu
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-07-03 10:18
Przecież pierwsza ze zgłoszonych poprawek, jeżeli zostanie przyjęta to wprowadzi zrównanie zarówno stowarzyszeń jak i fundacji z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. (Patrz: " Zobacz treść wnioskowanych poprawek")
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stefan W. 2015-07-03 12:21
Zgoda, jeśli zostanie wprowadzona pierwsza poprawka, ale na to się raczej nie zanosi. A wprowadzenie zmian retuszujących co nieco aktualne, niczym nieuzasadnione przepisy, stworzy jedynie wrażenie załatwionej sprawy, przyniesie "sukces", który niczego tak naprawdę nie rozwiąże. Stąd sądzę, że trzeba "iść na całość" - wnosić tylko o poprawkę pierwszą, a jeśli to się nie powiedzie, wnosić skargę konstytucyjną. Skarga konstytucyjna może mieć miejsce, gdy zostaną wyczerpane inne prawne drogi wyeliminowania niekonstytucyjnego przepisu prawnego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-07-03 13:42
Ja uważam, że jeżeli pierwsza poprawka nie przejdzie, to należy walczyć do końca o pozostałe. Każda z nich to niemal natychmiastowe złagodzenie bezzasadnych ograniczeń i restrykcji.
W zaskarżeniu niekonstytucyjności przepisów to absolutnie nie zaszkodzi. W Trybunale Konstytucyjnym na rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie długo czekać, a na wprowadzenie pozytywnego wyroku do przepisów, być może jeszcze dłużej.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-07-03 13:51
A my popatrzymy jak senatorowie będą głosowali i którzy zareagują na przesłany do nich apel organizacji o zgłoszenie i przegłosowanie poprawek. Potem przed wyborami będziemy dużo o tym pisali, komentowali ich wystąpienia w internecie i mówili na CB Radio. :)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stefan W. 2015-07-03 10:01
Zarówno proponowane poprawki, jak i już wprowadzone zmiany są niezgodne z fundamentalną zasadą równego traktowania podmiotów wobec prawa. Moim zdaniem przyjęto złą drogę rozwiązania problemu. Obowiązkowi prowadzenia pełnej księgowości powinny podlegać stowarzyszenia i fundacje, które osiągną roczny przychód ponad 1 200 000 rocznie, czyli tak, jak to jest w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą. Aby rzeczywiście rozwiązać problem, należy dążyć do uchylenia przepisów nakładających na organizacje pozarządowe niczym nieuzasadnionego obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zamiast prostej książki przychodów i rozchodów bez spełnienia kryterium przychodów wskazanego dla organizacji gospodarczych. Organizacje pozarządowe powinny doprowadzić do złożenia skargi konstytucyjnej na te niekonstytucyjne przepisy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-05-29 18:53
Posłowie i senatorowie oraz urzędnicy państwowi, którzy poprą zmiany ograniczające organizacje non-profit powinni trafić na "Czarną Listę Polityków i Urzędników". Niech ich wnuki po latach przeczyczytają jaki/a to "pro społeczny/na" był/a ich babcia czy dziadek.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-05-29 18:48
A co na to wszystko Pani Premier? - mialo być "bliżej ludzi"
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# GrzegorzW 2015-04-04 16:59
Stowarzyszenie Centrum Promocji Sportu ACTIVE z Rybnika popiera apel o zlikwidowanie obowiązku
prowadzenia pełnej księgowości wszystkich stowarzyszeń non-profit.

Prezes Zarządu
Grzegorz Wróbel
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# UM 2015-03-24 13:46
Popieramy podjęte działania.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jacek 2015-03-24 11:24
w 100 % popieram !!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Andrzej Moroz 2015-03-23 15:09
Popieramy te postulaty. Papierologia dusi wiele działań społecznych, nic w zamian nie dając Państwu Polskiemu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Michał Chomiuk 2015-03-21 20:01
Popieramy wniosek o likwidację pełnej księgowości dla wszystkich stowarzyszeń Krajowego Sztabu Ratownictwa
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stow. Jesteśmy Tacy Sami 2015-03-18 18:16
Popieramy apel o zlikwidowanie obowiązku
prowadzenia pełnej księgowości wszystkich stowarzyszeń non-profit, a nie tylko ich części jak proponuje ministerstwo.
Prezes Stowarzyszenia Jesteśmy Tacy Sami.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anna 2015-03-18 07:47
W imieniu organizacji pozarządowych Gminy Hrubieszów popieram wniosek o likwidację pełnej księgowości dla stowarzyszeń złożony przez Krajowy Sztab Ratownictwa.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Włocławskie Tow. Naukowe 2015-03-17 17:36
Włocławek, 17 III 2015 r.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe popiera wniosek Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w sprawie o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości wszystkich stowarzyszeń non-profit, a nie tylko ich części jak proponuje ministerstwo. Przedstawiciel naszego Towarzystwa jest gotów także wziąć udział w spotkaniu z Panią Premier.

Z wyrazami uszanowania
Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Edward 2015-03-17 12:57
W imieniu stowarzyszeń Gminy Dziadowa Kłoda popieram
inicjatywę
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Alicja 2015-03-17 10:58
Stowarzyszenie Godne życie dla dzieci popiera inicjatywę
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Muzeum Celulozy 2015-03-16 15:04
Jak najbardziej popieramy inicjatywę.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# AGNIESZKA 2015-03-16 13:05
Popieramy!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ANNA PELKA 2015-03-16 11:54
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski popiera petycję o uproszczeniu księgowości dla stowarzyszeń non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# FundacjaAirBag 2015-03-16 11:33
Fundacja AirBag Bezpieczeństwo i Edukacja popiera petycję o uproszczenie księgowości dla stowarzyszeń non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ZBIGNIEW 2015-03-16 11:14
Uczniowski Klub Sportowy Ogólniak Hrubieszów popiera powyższą inicjatywę.Zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości ułatwi naszemu stowarzyszeniu działalność.Gorąco popieramy.
Pozdrawiamy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Marta Majewska 2015-03-16 10:29
Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Window of Life zdecydowanie popieram Państwa apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Życzę sukcesu, który będzie sukcesem całego sektora non-profit.

Dziękuję!

Marta Majewska
Prezes Fundacji Window of Life
Bielawa
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewelina Woj. 2015-03-16 09:43
Fundacja Toruńska Inicjatywa Obywatelska również popiera inicjatywę!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Artur 2015-03-16 09:28
Popieramy tę propozycję. Działamy jako stowarzyszenie sportowe od 1987 roku - Toruński Klub Karate Kyokushin
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jacek Bednarski 2015-03-16 09:21
Szanowni Państwo nasze stowarzyszenie w całości i wszystkimi siłami popiera apel Prezesa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, Polskiego Radia Obywatelskiego, Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego z dnia 5 lutego 2015 r. o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Paweł 2015-03-16 08:38
Popieram
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Agnieszka 2015-03-16 07:56
Stowarzyszenie"Aktywna Gmina" w Bobrowie popiera petycje, dotyczące uproszczenia księgowości dla stowarzyszeń non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stow. Maria Śnieżna 2015-03-16 06:46
Stowarzyszenie MARIA ŚNIEŻNA popiera apel Prezesa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, Polskiego Radia Obywatelskiego, Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego P.0960/2015 z dnia 16.marca 2015 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrów o zwolnienie z prowadzenia pełnej księgowości stowarzyszenia non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stow. Gmin Polskich 2015-03-06 18:14
Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” popiera apel Prezesa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, Polskiego Radia Obywatelskiego, Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego z dnia 5 lutego 2015 r. o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit.

Z poważaniem

Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# K.Sz. 2015-02-18 10:17
Popieramy podjęte działania
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# K.Sz. 2015-02-18 10:14
Popieramy petycję
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# K.Sz. 2015-02-17 13:10
Urząd Miejski w Międzyrzeczu popiera petycje, dotyczące uproszczenia księgowości dla stowarzyszeń non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Cecylia 2015-02-17 12:19
Popieram petycję o podjęcie odrębnej inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń non-profit z irracjonalnego obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i traktowania tych organizacji w sposób nie bardziej restrykcyjny od przedsiębiorstw dochodowych.
Skarbnik - Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# EwaKrawczyk 2015-02-13 13:28
popieram wnioski. Fundacja Pomóź Innym założyciel, członek zarządu
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Dorota 2015-02-13 12:43
Popieramy podjętą przez Państwa inicjatywę.
Pozdrawiam
Dorota Sawa-Prezes Stowarzyszenia LGD Krasnystaw
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# UFIS 2015-02-13 11:43
Popieram wniosek. Prezes stowarzyszenia
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# SPLP 2015-02-11 12:19
Zarząd Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego „Pomost” podjął uchwałę w sprawie udzielenia poparcia apelu Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie podjęcia w przyspieszonym trybie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Jak słusznie Państwo zauważyliście w swoim apelu, obowiązek ten jest głównym hamulcowym rozwoju stowarzyszeń w Polsce. Ponadto koszt oprogramowania i obsługi księgowej stanowi pokaźną pozycję w budżecie wielu organizacji. Taki stan prawny skutkuje koniecznością utrzymywania składek członkowskich na poziomie wiele wyższym niż to absolutnie konieczne. Tworząc na skutek tego nieuzasadnione ograniczenia w prawie do tworzenia a przede wszystkim działania stowarzyszeń zawartego w art 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Mając na uwadze powyższe Zarząd Stowarzyszenia Patriotyczno-Lewicowego „Pomost” nie mógł postąpić inaczej niż poprzez udzielenie poparcia Państwa inicjatywie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# OSP TURKA 2015-02-10 20:38
Popieramy
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# lks.pomowiec 2015-02-11 09:10
popieramy ten wniosek
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Artur 2015-02-10 15:36
W imieniu Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych popieram ten wniosek.
A.Wdowiak
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RM 2015-02-10 14:31
Witam!
Żyjemy w dziwnym kraju. Wszyscy politycy twierdzą, że są za rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Popularne jest głoszenie haseł w rodzaju bierzcie sprawy w swoje ręce. Ale ktokolwiek zechce to zrobić to spotyka się z murem biurokracji, praktycznie nie do pokonania.
Wniosek pod którym się podpisuję jest tak oczywisty, że aż trudno o komentarz. Zaskakuje mnie ta koalicja POPiS-u. Ludzie którzy na co dzień obrzucają się błotem, paradoksalnie łączą się aby zablokować, tak słuszną inicjatywę. Odnoszę wrażenie, że reprezentanci narodu nie mają pojęcia nad czym głosują. Gdyby sobie uświadomili o czym decydują, to ich decyzje powinny być inne.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Sylwek 2015-02-10 13:23
Popieramy wniosek o zdjęcie obowiązku pełnej księgowości dla organizacji non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Iwona 2015-02-10 07:42
W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Niedźwiada 'Nowa myśl - wspólne działanie" popieram petycję.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# B.Ś. 2015-02-10 02:09
Witam, Urząd Miejski w Modliborzycach zdecydowanie popiera petycje dotyczące uproszczenia księgowości dla stowarzyszeń non-profit. Należy zastosować uproszczone zasady dla dobra działalności stowarzyszeń oraz zmniejszenia kosztów tych stowarzyszeń. Pozdrawiam
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jolka 2015-02-09 09:20
W imieniu stowarzyszeń działających na terenie Gminy Bełżec popieramy wniosek
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jacek 2015-02-08 10:22
Międzyszkolny Uczniowski Klub Strzelecki "Sagittarius" w Grudziądzu w pełni popiera zgłoszoną inicjatywę, jako społecznie potrzebną i w pełni zasadną.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stanisław 2015-02-07 15:27
W imieniu Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego popieram tę inicjatywę
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aleksander 2015-02-07 12:23
W imieniu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w pełni popieram tę inicjatywę.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Joanna 2015-02-06 22:06
Popieram ten wniosek
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Lucyna 2015-02-06 21:56
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa popiera wniosek o zwolnienie z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez organizacje non-profit. Małe i średnie organizacje chcąc dobrze działać muszą zlecać prowadzenie księgowości fachowcom, a to powoduje koszty, których organizacje niejednokrotnie nie są w stanie udźwignąć, tym bardziej jeśli działają tylko i wyłącznie w realizacji działalności nieodpłatnej - nie prowadzą działalności gospodarczej. Niejednokrotnie powoduje zniechęcenie w działaniu na rzecz potrzebujących.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Szymon 2015-02-06 20:51
Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice z Wieliczki popiera apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# SOLM 2015-02-06 09:13
Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Munster popiera apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anna 2015-02-05 22:17
Stowarzyszenie Przyjaciół "Mam Sąsiada" z Piotrkowa Trybunalskiego popiera wniosek o zwolnienie z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez organizacje non-profit. Nowe organizacje chcąc godnie działać - nie posiadając odpowiedniej wiedzy, muszą zlecać prowadzenie księgowości fachowcom, a to powoduje koszty, których organizacje te niejednokrotnie nie są w stanie udźwignąć, tym bardziej jeśli działają tylko i wyłącznie w realizacji działalności nieodpłatnej, odpłatnej ale bez prowadzenia działalności gospodarczej, Niewiedza w tej kwestii niejednokrotnie powoduje zniechęcenie w działaniu na rzecz potrzebujących.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Kacper 2015-02-05 21:26
Ludowy Klub Sportowy Burza Burzenin popiera apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anna 2015-02-05 15:11
Popieram apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Mieczysław 2015-02-05 15:10
Zarząd OSP Serokomla popiera wniosek o zlikwidowanie pełnej ksiegowości w stowarzyszeniach.Brak jest osób posiadających wiedzę z księgowości, zlecanie prowadzenia pełnej ksiegowości osobom z zewnątrz wiąże się z wydatkiem skromnych środków własnych stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej. Środki te przeznaczone w OSP na działalność statutową przyczynią sie do poprawy bezpieczeństwa ratowników oraz osób ratowanych. Z pozdrowieniami Mieczysław Gałęzowski Prezes OSP Serokomla.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# CIS Gliwice 2015-02-05 13:39
Centrum Inicjatyw Społecznych z Gliwic KRS 0000002755 w pełni popiera petycję do P. Premier Ewy Kopacz!

Stowarzyszeniom nie prowadzącym działalności gospodarczej prowadzenie pełnej księgowości jest niepotrzebne do rozliczania dotacji; a przy tym kosztowne, gdyż musi to robić fachowiec, a nie przeciętny wolontariusz.

Jestem zbulwersowana postawą większości senatorów w tej sprawie. Nie wierzę, że apel Ratowników jest dla nich niezrozumiały - po prostu mają to gdzieś... Niech no któryś z głosujących przeciwko lub wstrzymujących się powie w kampanii wyborczej że "popiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - wyborcy powinni go rozliczyć!
Joanna Sarré - prezes
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Danuta 2015-02-05 08:42
Zarząd Gminnej Rady Zrzeszenia LZS Sępólno Krajeńskie popiera apel zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit, która to generuje dodatkowe koszty i zniechęca do dalszego działania. Wreszcie może głosy społeczników przesłane oddolnie dotrą do rządzących !
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Krystyna 2015-02-04 23:41
Popieram apel o zlikwidowanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przez stowarzyszenia non-profit
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Paweł 2015-02-04 22:20
Popieramy inicjatywę dotyczącą uproszczenia księgowości dla stowarzyszeń non-profit. Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 Roku
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Łukasz 2015-02-04 21:28
Członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa z Wąbrzeźna w pełni popierają postulat uproszczenia procedur rozliczeń finansowych dla organizacji, takich jak nasza.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Sławomir 2015-02-04 21:18
Całym sercem nasza Fundacja popiera niniejszą inicjatywę!! Jesteśmy z Wami!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Kristoff 2015-02-04 18:55
Zdrowy rozsądek ma u nas zawsze pod górę. Liczę na sukces tej sprawy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Sławomir 2015-02-04 18:03
W 100% popieram petycję w imieniu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmiskiej - woj. lubelskie.

Sławek
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Robercik 2015-02-04 17:48
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica zdecydowanie popiera petycje dotyczące uproszczenia księgowości dla stowarzyszeń non-profit. Należy zastosować uproszczone zasady dla dobra działalności stowarzyszeń oraz zmniejszenia kosztów tych stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Halina 2015-02-04 16:13
W stowarzyszeniu funkcjonuję od 25 lat i w pełni zga- dzam się z niepotrzebną finansową biurokratyzacją tego rodzaju zaszczytnej działalności. Wypełniamy lukę, której nie zauważa machina państwowa; ma bezpłatnych pracowników, których misja jest ważniejsza od pieniędzy i jeszcze ta machina wkłada nam na barki "sztukę dla sztuki". Księga przychodów i wydatków. plus raporty ka- sowe jest zupełnie wystarczająca by dokumentować wszelkie ruchy finansowych działań. Do tego prowadzi się analitykę do sprawozdań dla instytucji udzielających dotacji ( i to w sposób drobiazgowy) że wystarczy tego DOBRA!!!. Z wpisem Magdaleny zgadzam się, z jednym zastrzeżeniem, że nie wszyscy wytrwali w misji, mimo 25 lat działania, cokolwiek zarabiają. Ze wszech miar popieram wystąpienie Pana Jerzego Płókarza jako zasadne i oczekuję od władz RP i parlamentarzystów logicznego zakończenia tej upokarzającej dyskusji jako wkładany garb na non profit działalność stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nasz Sulejówek Razem 2015-02-04 15:05
Popieramy inicjatywę zwolnienia stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów.
Stowarzyszenie Nasz Sulejówek Razem
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Marek 2015-02-04 15:00
W pełni popieram inicjatywę. Nareszcie ktoś chcę nam ułatwić nasze działania.
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ryszard 2015-02-04 14:39
Jako dzialający od blikso 40 lat! w wielu stwowarzyszeniach spoleczbych no-profit mam moralne prawo oczekiwac aby w tym podobno demokratycznym kraju i Państwie Prawa? zaczęto w końcu szanowaac oddolną aktywnośc społeczną.
Skoro państwo nas nie wspiera, nic nie daje i raczej ( niestety) nie pomagam to niech nie patrzy łakomie i wyciąga ręke po nasze symboliczne grosze, składki i nie wymaga rozliczeń bilansowych w takim zakresie w zamian nic nie dając!.
mgr Ryszard Zawadowski - Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Prezes Stowarzyszenia z os. prawną
tel.kom. 501 628 633 lub 605 666 654
tel. stacj. biura :+ 48 82 545 15 60
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ryszard 2015-02-04 14:35
Jako dzialający od ponad 40 lat! w wielu stwowarzyszeniach spoleczbych no-profit! mam moralne prawo oczekiwac aby w tym podobno demokratycznym? kraju i Państwie Prawa? zaczęto w końcu szanowaac oddolną aktywnośc społeczną.
Skoro państwo nas nie wspiera, raczej nic nie daje i ( niestety) nie pomaga! to niech nie patrzy łakomie i8 wyciaga łape fiskusa po nasze symboliczne grosze, składki oraz nie wymaga rozliczeń bilansowych w takim zakresie jak od lat w zamian nic nie dając!.ps. Senator Józef Zając jest z naszxego terenu! - jestem dumny z Jego postawy Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II , byy Wixceprezes Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich 605 666 654 Ryszard Zawadowski
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anna 2015-02-04 14:11
POPIERAM INICJATYWĘ. Czytając komentarze uważam, że już wszystko zostało powiedziane.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Leszek 2015-02-04 13:31
Popieram inicjatywę i liczę na rozsądek posłów i senatorów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Józef 2015-02-04 13:19
W imieniu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego w pełni popieram tę inicjatywę. Zwolnienie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów pozwoli na dalszy ich rozwój, co zaowocuje rozwiązaniem wielu ważnych problemów społecznych w Polsce.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zdzisław 2015-02-04 12:10
W imieniu Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei "Semafor" również popieram tą inicjatywę. Może ona się przysłużyć wszystkim stowarzyszeniom ułatwiając ich funkcjonowanie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Agnieszka 2015-02-04 12:02
Popieram inicjatywę. Prowadzenie stwiarzyszenia w Polsce jest gorsze niż prywatnej firmy. Podpisuje sie pod prośba.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Grażyna 2015-02-04 11:44
Popieram!!!! w 100%.Dobrze ,że ktoś myśli jak to zmienić
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Teresa 2015-02-04 11:44
Popieramy inicjatywę. Bardzo słuszna sprawa, która na pewno bardzo ułatwi funkcjonowanie OPP
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ELŻBIETA 2015-02-04 11:32
Popieram ze wszech miar Państwa inicjatywę. Sama jako wolontariusz współpracuję z fundacjią. Znam temat księgowości. Nie jest łaskawy dla szczytnych celów, które realizują tego typu organizacje wyręczając niejednokrotnie Państwo. Szczególnie te małe organizacje z niewielkim budżetem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Andrzej M 2015-02-04 11:11
Popieram! Należy w końcu znieść ten dziwaczny wymóg i niepotrzebne obciążenie dla małych stowarzyszeń non-profit.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-02-04 11:39
Jakich znowu małych!? Jaką miarą mierzonych? Czy wielkością kasy pobranej z dofinansowań czy ilością członków, czy też wartością działań na rzecz społeczeństwa niepokrytych z dotacji?. Ministerstwo Finansów pisze "małych" i mówi o 50 tys. zł przychodu. Znam stowarzyszenie, które ma kilka tysięcy członków i przychód poniżej 50 tys. zł, a wartość społecznych działań na rzecz ogółu społeczeństwa śmiało można oszacować na kilka milionów zł rocznie. Trzeba skończyć wreszcie z tym idiotyzmem! Nie ma dzielenia na "małych" i "dużych", bo wszystkie są potrzebne! Jak jest duża, czyli prężnie działająca organizacja to co!? - za karę trzeba ją niszczyć bzdurnymi ograniczeniami i utrudnianiem tym ludziom życia!? Dlaczego nie może być normalnie!? Formalności powinny obowiązywać tylko takie, które są naprawdę niezbędne?!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stefan W. 2015-07-03 16:00
Dużo emocji, ale masz świętą rację! To, czy mała czy duża, czy non-profit, czy nie non-profit, czy prowadząca działalność gospodarczą, czy nie nie ma żadnego znaczenia. Pełna księgowość potrzebna jest firmie/instytucji z dużymi obrotami finansowymi, przede wszystkim po to, żeby pomagały w zarządzaniu firmą, a nie dla jakichkolwiek urzędów. Do stwierdzenie należności podatkowych, jeśli takie występują, prowadzenie pełnej księgowości potrzebne nie jest. Nakładanie na stowarzyszenia obowiązku wydatkowania co miesiąc kilkuset złotych (dwieście to też kilkaset, a które biuro chce obsługiwać za 200) to systemowe uwalanie aktywności obywatelskiej rodem z komuny, bo z tamtych czasów obowiązek pełnej księgowości został przeniesiony.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Monika 2015-02-04 09:37
Popieram Państwa inicjatywę. Organizacjom pozarządowym jest bardzo trudno działać przy ograniczonych funduszach. Obciążenia sprawozdawcze są ogromne - każda czynność związana z wydatkowaniem pieniędzy wymaga raportów. Raporty roczne trzeba przygotowywać czasem w trzech formatach w pełnej wersji. Każde uproszczenie w tym zakresie pozwoli na poświęcenie czasu na działania merytoryczne.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Rafał 2015-02-04 08:52
Nie będę powtarzał argumentów zawartych w wypowiedziach poprzedników ale w 100% popieram petycję.
Pozdrowienia z Wrocławia
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Łukasz 2015-02-04 08:49
Popieramy inicjatywę. Bardzo słuszna sprawa, która na pewno bardzo ułatwi funkcjonowanie OPP.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-01-31 15:10
Ja uważam, że dla stowarzyszeń non-profit (nieprowadzących działalności gospodarczej) w ogóle nie powinno być żadnego limitu. Powinny być całkowicie wyłączone z Ustawy o rachunkowości i prowadzić prostą księgowość pozwalającą na ich skontrolowanie. Tak jest np. w przypadku kościołów i organizacji przez nie prowadzonych. A już próg poniżej progu dla firm biznesowych to zwykłe przegięcie i chyba tylko po to, żeby nie pozwolić na rozwijanie się stowarzyszeń – pytanie tylko dlaczego i komu na tym zależy!?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-01-31 14:52
Zwłaszcza, że stowarzyszenia, tak jak firmy biznesowe rozliczają się z urzędami skarbowymi i składają CIT. Są więc pod pełną kontrolą. Jeżeli fiskus uznaje, że firmy biznesowe, płacące podatki mogą do 1.200.000 Euro prowadzić książkę przychodów i rozchodów i że spokojnie wystarczy to do skutecznego ich kontrolowania, to po jakiego grzyba stowarzyszenia non-profit zobowiązywać do prowadzenia pełnej księgowości!!!?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Emilia wojdak 2015-02-04 10:30
Zwłaszcza ze niektóre organizacje takie jak nasza cierpią wulgarną represję ze strony PROKURATURY...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-02-04 11:13
Wulgarna represja organizacji ze strony prokuratury!!?? Może warto, żebyście zwrócili się do Sztabu Ratownictwa SKSR z prośbą o pomoc. Oni podejmują interwencje w takich sytuacjach i z tego, co mi wiadomo potrafią walczyć. Zobacz na tej stronie zakładkę "Prawa Obywatelskie/Oddział Kontroli Obywatelskiej". Pozdrawiam serdecznie represjonowaną organizację... :)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-02-04 11:22
Eminlia, zobacz na tej stronie zakładkę "PL-CB Radio" następnie wejdź w link "Zarząd Główny PL-CB RADIO" i tam w "Wiadomości PL-CB RADIO".
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy 2015-01-31 14:42
O zysku w przypadku stowarzyszeń non-profit w ogóle nie ma mowy. Stowarzyszenia wszystkie wpływy czy to ze składek, czy to z dotacji, czy też inne muszą przeznaczyć w całości na działalność statutową. Próg 200 tysięcy przychodu jest też śmiesznie niski. W dalszym ciągu stanowiłby niczym nie uzasadniony hamulec w rozwijaniu się stowarzyszeń non-profit. Jeżeli chcemy żeby w Polsce stowarzyszenia non-profit rozwijały się, to należy znieść bzdurne ograniczenia i utrudnienia. Nie ma żadnego powodu, aby taki próg był niższy niż w przypadku firm biznesowych i choć jest to rzeczywiście wysoka kwota, to niby dlaczego nie miałaby dotyczyć także stowarzyszeń non-profit!? Niech się stowarzyszenia rozwijają i niech wzrasta aktywność obywateli – przecież rzekomo władzom na tym zależy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Andrzej Moroz 2015-01-31 02:18
Popieramy Państwa działania w kwestii prowadzenia księgowości przez stowarzyszenia i fundacje. Rozumiemy Wasze intencje i z nimi się solidaryzujemy. W przypadku organizacji spotkania z władzami państwowymi z przyjemnością oddelegujemy na nie swojego przedstawiciela, by wesprzeć Wasze działania.
W Polsce w niezrozumiały sposób dzieli się NGO na lepsze i gorsze oraz wprost utrudnia działalność społeczną obywatelom. Jeśli wspólnie nie staniemy przeciwko takim praktykom, może się okazać, że NGO'sy będą napotykały na kolejne progi. Jakkolwiek jest, organizacje winny być dzielone na te prowadzące działalność gospodarczą i te nie prowadzące działalności, wszystkie powinny mieć prawo do 1%, ale tylko te, które przekraczają roczny przychód (zysk, obrót) w wysokości przekraczającej powiedzmy 200 tys. zł powinny być rozliczane na bardziej ostrych zasadach. Jak firmy. Patrzenie na NGO jak na złodzieja jest po prostu nieuczciwe. To godzi w społeczną aktywność i zasady zaufania społecznego
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Janusz W. 2015-01-28 20:55
A co to za ogólnopolska federacja!? Nasze stowarzyszenie do niej nie należy. Czego kurcze mieszają!? Czy, aby ta cała federacja nie składa się z jakiś fundacji, którym tak naprawdę zależy na tym, żeby prawdziwe stowarzyszenia popadały i oni nie mieli "konkurencji" w pobieraniu dotacji!? Może wymyślili najprostszy sposób - pognębić przepisami ludzi w prawdziwych stowarzyszeniach, a oni załatwią sobie miliony z dotacji i stać ich będzie na zatrudnianie księgowych. Członków żadnych nie mają i rachunki płacą nie ze składek ludzi tylko z pobranych pieniędzy publicznych. Jak będzie więcej prawdziwych stowarzyszeń to będą coraz głośniej dopominali się o to, żeby publiczne pieniądze szły na rzeczywistą działalność społeczną, a nie na pensje dla kombinatorów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Magdalena 2015-01-28 11:48
Zgadzam się: obowiązki związane z księgowością często niszczą szczerą chęć działania w stowarzyszeniach. Na polu walki pozostali tylko najbardziej zdeterminowani, stowarzyszenia osób wprawionych w robocie administracyjnej i księgowości oraz ci, którzy wiedzą jak dzięki organizacji non-profit zarobić duże pieniądze. Reszta likwiduje swoje organizacje ponieważ obowiązek prowadzenia pełnej księgowości generuje tylko kolejne koszty. A nie jest to przecież wydatek na DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ! Można odnieść wrażenie, że wszelka zarejestrowana działalność społeczna istnieje tylko po to, żeby wspierać administracyjno-finansowo-urzę dniczą machinę. Działalność i wysiłek ludzi stanowią wyłącznie masę wypełniającą dla gigantycznej pustej konstrukcji, która jest elementem systemu prawno-gospodarczego. Bo nie systemu społecznego - to nie jest system społeczny. To pusta konstrukcja, która z ludźmi nie ma nic wspólnego. Popieram wszelkie działania służące zmianie tej sytuacji.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Krystna 2015-01-24 16:48
To bardzo cenna inicjatywa!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-01-19 17:24
Brawo Sztab, wreszcie ktoś pomyślał, żeby stowarzyszeniom ułatwić działanie. Senatorom, którzy pomagają, trzeba będzie głosno podziekować na CB Radio - dobrze napisaliście - zwłaszcza krótko przed wyborami, żeby ludzie wiedzieli idąc do głosowania, że warto na nich głosować.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anna 2015-02-05 18:54
Popieram!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi