20170719kps2aDo Sejmu trafił projekt Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła dwie poprawki zgłoszone przez naszą organizację.

Zobacz treść projektu ustawy.

Pierwszego dnia obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny obowiązywało zarządzenie Marszałka Sejmu o zakazie wstępu na teren Sejmu osób z jednorazowymi przepustkami. Między innymi nasze stowarzyszenie postulowało umożliwienie udziału w procedowaniu tej ustawy przedstawicielom organizacji pozarządowych. Przewodnicząca komisji uwzględniła tą prośbę i zwróciła się do Marszałka Sejmu o wydanie takiej zgody. Marszałek Sejmu przychylił się do jej wniosku. Następnego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wpuszczeni do Sejmu i uczestniczyli w posiedzeniu komisji. 

Organizacja nasza zgłosiła postulaty poprawek do tej ustawy. Zobacz zgłoszone poprawki.

- W art. 9 ust. 2. pkt. 4 postulujemy wykreślić słowo „zawodowe” i treść: „oraz posiada wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne”.

W skład rady będzie wchodzić 5-ciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Najcenniejszymi organizacjami pozarządowymi, tworzącymi społeczeństwo obywatelskie są członkowskie organizacje społeczne, wielu ich przedstawicieli ma olbrzymie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, lecz nie jest to doświadczenie zawodowe, a nabyte w wyniku ich wieloletniej społecznej, niezawodowej działalności. Zatem stawianie ustawowego ograniczenia poprzez ustanowienie obowiązku posiadania „doświadczenia zawodowego” nie powinno mieć miejsca.
Ponadto, często bardzo doświadczeni i zasłużeni działacze społeczni nie posiadają wykształcenia wyższego. Posiadają natomiast dużą wiedzę i olbrzymie doświadczenie w praktycznych działaniach społecznych organizacji. Stawianie ustawowej bariery uniemożliwiającej organizacjom pozarządowym rekomendowania do rady takich ludzi, jest w naszej ocenie niewłaściwe.

Poprawkę tą przejęła Pani Poseł Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości - dziękujemy!

Poprawka ta została przyjęta przez komisję jednogłośnie.


- W art. 24 ust. 2 postulujemy dodać na końcu treść: „i społeczników”.

Wolontariusz to z reguły osoba z zewnątrz organizacji wykonująca ochotniczo i nieodpłatnie pracę na jej rzecz, natomiast społecznik to osoba będąca pełnoprawnym członkiem organizacji społecznej, współtworząca tą organizację, działająca na rzecz dobra publicznego. Społecznicy, czyli miliony członków stowarzyszeń, to najcenniejsze osoby tworzące społeczeństwo obywatelskie. Zatem nie powinni oni być pominięci i uważamy, że należy ich uwzględnić w przedmiotowym zapisie.

Poprawkę tą przejęła Pani Poseł Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości - dziękujemy!

Poprawka ta została przyjęta przeważającą większością głosów. Poprawki tej nie poparli posłowie Platformy Obywatelskiej.

Pozostałych zgłoszonych przez nas poprawek żaden z posłów nie przejął.

Ustawa zostła przyjęta przez Sejm RP i została przekazana do Senatu.

Senat RP przyjął ustawę bez poprawek.

Dzięki tej ustawie zwiększa się ranga działań obywatelskich, a stowarzyszenia będą mogły skuteczniej wpływać na decyzje dotyczące działalności społecznej.