Razmowy w Pałacu Prezydenckim
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska 15 kwietnia 2014 r. spotkała się z przedstawicielami opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięły także udział minister Irena Wóycicka oraz doradczyni Prezydenta RP Joanna Staręga-Piasek.

Jednym z tematów spotkania była także ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwrócili się z prośbą o podpisanie ustawy przez Prezydenta RP, pomimo poczucia, że nie spełnia ona całkowicie ich oczekiwań.

- Jesteśmy gotowi do rozmów i do szukania rozwiązań - powiedziała Małżonka Prezydenta RP. Zadeklarowała dalsze działania na rzecz uwrażliwiania społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, m.in. poprzez włączenie do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” kategorii dotyczącej problemów rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Protestujący stoją na stanowisku, że wprowadzone uregulowania są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równego traktowania wszystkich przez prawo. Uważają, że uchwalona ustawa o zasiłku dla opiekunów stoi w sprzeczności z art. 32 Konstytucji RP. Jednak z uwagi na to, iż wiele tysięcy osób od długiego czasu jest pozbawiona środków do życia, ustawa ta winna bić podpisana, aby ludzie ci otrzymali choćby uchwaloną kwotę, co nie zmienia faktu, że nadal nie zgadzają się z wysokością i formą zasiłku, który dyskryminuje opiekunów osób niepełnosprawnych i nie wypełnia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Tego samego dnia, a także w kolejnych dniach czyli 16 i 17 kwietnia 2014 roku, odbyły się rozmowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stronie rządowej przewodniczyli Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu.

Strona społeczna przedstawiła projekt porozumienia dotyczącego spełnienia postulatów zgłaszanych przez protestujących przed Sejmem RP opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na prośbę Marzeny Kaczmarek - Przewodniczącej Organizacji Środowiskowej Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, w rozmowach tych uczestniczył Jerzy Płókarz - Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Rządu poinformowali, że akceptują dwa pierwsze punkty projektu porozumienia dotyczące uznania przez Rząd konieczności wprowadzenia nowych uregulowań rozwiązujących problemy związane ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi, z zachowaniem konstytucyjnej zasady równego traktowania wszystkich osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przez prawo.

W konsekwencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został powołany "Okrągły stół - jak wspierać osoby niepełnosprawne".  

Rozpoczęły się prace, które zostały podzielone na poszczególne zespoły: 

  • Zespół ds. niepełnosprawnych osób dorosłych – pod przewodnictwem Elżbiety Seredyn – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. 

  • Zespół ds. kompleksowego wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – pod przewodnictwem Elżbiety Seredyn – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. 

  • Zespół ds. orzecznictwa – pod przewodnictwem Jarosława Dudy – Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

  • Zespół ds. aktywizacji społecznej i zawodowej – pod przewodnictwem Jacka Męciny Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej 

  • Zespół ds. zdrowia i rehabilitacji – pod przewodnictwem - Igora Radziewicza-Winnickiego – Wiceministra Zdrowia 

Prace obejmowały niezwykle obszerną problematykę świadczeń rodzinnych. W obradach uczestniczą dziesiątki organizacji społecznych i zawodowych oraz przedstawiciele instytucji państwowych. 

Podstawowym zagadnieniem byłozreformowanie systemu świadczeń rodzinnych w Polsce w taki sposób, aby pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom była udzielana w sposób sprawiedliwy oraz na poziomie pozwalającym na godne życie.

21 października 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał zróżnicowane traktowanie opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i opiekunów niepełnosprawnych dzieci za sprzeczne z Konstytucją RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w sposób jednoznaczny potwierdza słuszność postulatów składanych w tym przedmiocie.  

→ Forum opiekunów osób niepełnosprawnych. ←

Poniżej zamieszczamy materiały obrazujące zakres omawianych problemów: