| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


 


Koniecznie  Zobacz !   Powiedz  Znajomym !

Może  uratujesz  komuś  życie !

 

ksa-03 


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało treść projektu rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – ( treść projektu ).

Stowarzyszenie nasze skierowało w tej sprawie list do Ministra Pracy i Polityki Społecznej – ( treść listu ) 

 

 


Prezes

Społecznej  Krajowej  Sieci  Ratunkowej,

Polskiego Radia Obywatelskiego,

Wiceprezydent

Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego

Łódź, dnia 26 września 2013 r.

 

Ministrze

 

 

 

 

W imieniu reprezentowanych organizacji, zgłaszam następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania:

 

I. 1. We wzorze Oferty Zadania Publicznego, w pkt. III. Dane oferenta, postulujemy usunięcie pozycji o treści „Przybliżona wysokość wydatków oferenta na cele statutowe w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym.

Przedmiotowa pozycja jedynie preferuje organizacje (nader często prywatne fundacje, nierobiące niczego społecznie), którym udało się w poprzednim roku pozyskać i wydać za pomocą zatrudnionych, płatnych pracowników, wysokie dotacje. Zasadnym byłoby natomiast zamieszczenie w tym miejscu następującej pozycji „Przybliżona wartość działań społecznych, nie pokrytych z dotacji, w poprzednim roku kalendarzowym.

Wartość społeczną danej organizacji winna określać jej obywatelska, bezinteresowna działalność, a nie wysokość skonsumowanych i wydanych przez nią publicznych pieniędzy!

 

II. W ramowym wzorze umowy:

1. W § 9 ust. 1 postulujemy na końcu dodać zdanie „W takim przypadku Zleceniodawca, w terminie 30 dni od wystawienia wezwania, zwiększy dotację dla Oferenta w wysokości uzasadnionych kosztów sporządzenia dodatkowego sprawozdania, które nie było ujęte w kosztorysie wykonania zadania.

Niezgodnym z podstawowymi zasadami współżycia społecznego jest nakładanie na organizację społeczną dodatkowych obowiązków bez przekazania na ich realizację odpowiednich środków finansowych.

 

2. W § 9 ust. 5 postulujemy dodać po słowach „gdy nie zmieni się suma kosztów danego rodzaju” słowa „pokrytych z dotacji”.

W przypadku, gdy dany koszt będzie większy, a różnica zostanie w całości pokryta ze środków własnych oferenta, to nie następuje naruszenie interesu chronionego przez zleceniodawcę, a wręcz przeciwnie, organizacja zwiększa swój udział w realizację danego zadania.

 

3. W § 10 ust. 1 postulujemy dodać po słowach „w razie nieosiągnięcia” słowa „z winy Oferenta”.

podpis%20J-1wyrazy_szacunkuDotacja dla organizacji pozarządowej ma za zadanie wspierać pożyteczne społecznie działania obywateli, a nie stanowić twardego kontraktu handlowego. Organizacja może w dobrej wierze i zgodnie z celem wydać dotację, a nie osiągnąć planowanego rezultatu z przyczyn absolutnie niezależnych od niej, co często zdarza się nawet Rządowi i nikt od urzędników nie wymaga zwrotu wydanych z budżetu pieniędzy. Zatem uregulowanie to stanowiłoby rażące naruszenie konstytucyjnej zasady równego traktowania obywateli przez prawo.

 

 

 

(-) Jerzy Płókarz