| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.PODZIĘKOWANIE OD WICEPREZYDENTA RACIBORZA
2.PISMO OD PREZYDENTA MIASTA
3.OPINIA URZĘDU REJONOWEGO W RACIBORZU1.

URZĄD MIASTA
      Racibórz

Racibórz, dnia 97-10-14

  SM-I-52290/18/97
 
 
 

Krajowy Sztab
Ratownictwa
PL-CB RADIO
ul. Piotrkowska 238
90-954 Łódź
 

        Pragniemy serdecznie podziękować za życzliwość i okazaną pomoc w związku z powodzią w miesiącu lipcu br. na terenie miasta Raciborza. Wypożyczony nam z Rejonowego Sztabu Ratownictwa m.in. radiotelefon z zasilaczem, zamontowany w Sztabie Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, na stanowisku oficera dyżurnego Straży Miejskiej, umożliwiał przekazywanie informacji z miejsc zagrożonych. Ratownicy Rejonowego Sztabu Ratownictwa i funkcjonariusze Straży Miejskiej zorganizowali pomoc dla mieszkańców zagrożonych terenów/dz. Brzezie i Płonia/,jednym z wielu przykładów jest wezwanie do chorego poprzez łączność CB-Radio karetki pogotowia z miejscowości Rydułtowy.
 
        Postawa i zaangażowanie ratowników z Rejonowego Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Raciborza jest godna pochwały i uznania, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Szef Rejonowego Sztabu Ratownictwa Pan Ignacy Harasim.
 

 
                 Łączymy wyrazy szacunku i uznania
 
 

ZASTĘPCA PREZYDENTA
 

    mgr inż.Adam Hajduk
 

Otrzymują:
1.Adresat
2.Pan Dyrektor
  Okręgowej stacji Ratownictwa Górniczego
  44-300 Wodzisław Śląski
3.Rejonowy Sztab Ratownictwa
   PL-CB RADIO
   Racibórz
4.Straż Miejska a/a
 2.

P R E Z Y D E N T
 Miasta Racibórz

Racibórz 21.08.1997 r.

 
 
 

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA
PL-CB RADIO
ŁÓDŹ, ul.Piotrkowska 238
 
 
 

        Zgodnie z Waszą prośbą chciałbym poinformować Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB Radio w Łodzi o dużej przydatności Waszej łączności podczas akcji przeciwpowodziowej w lipcu b.r.
 
        Poprzez łączność CB Radio byliśmy w kontakcie z Urzędem Rejonowym, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Szkołą Podstawową nr 15, która była bazą noclegową i żywieniową dla powodzian, a także z mieszkańcami miasta Raciborza.
 
        Nie była to jedyna łączność jaką posiadaliśmy jednakże trzeba podkreślić jej niezawodność w kontakcie z w/w instytucjami biorącymi udział w akcji.
 
        Ratownicy PL-CB Radio w Raciborzu wykazali się aktywnym udziałem we współpracy z w/w instytucjami oraz z jednostkami wojskowymi w dostarczaniu żywności, ewakuacji ludności z zagrożonych dzielnic Ostróg i Płonia, oraz bezpośrednio po powodzi dostarczali środki i sprzęt pierwszej potrzeby.

 
        Za udostępnienie sprzętu łączności CB oraz osobiste zaangażowanie Ratowników w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej składam w imieniu Zarządu Miasta Raciborza i swoim własnym serdeczne podziękowania.
 

        Z poważaniem
 

                        P R E Z Y D E N T

                      inż.Andrzej Markowiak


3.
 
URZĄD  REJONOWY
        ul.Klasztorna 6
       47-400 Racibórz
 tel.4252979 fax 4158736
 
 

Racibórz 1997-07-31

 
 

O P I N I A

dla: E D W A R D A    T Y M K Ó W

Wojewódzki Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO

Stacja "A R I A D N A"

 

        Pan Edward Tymków włączył się do akcji ratowniczej w pierwszym dniu powodzi na terenie rejonu raciborskiego. Jego stacja "A R I A D N A" uzyskała zgodę na wejście do sieci radiotelefonicznej Wojewody Katowickiego"BRYNICA" na statusie wspomagania i współdziałania z innymi służbami oraz koordynowania i kierowania pomocą charytatywną.

        W trakcie prowadzonej akcji ratowniczej stacja SR PL-CB RADIO "ARIADNA" oraz osobiście Pan Edward TYMKÓW udzielała wydatnej pomocy w zakresie:
 

-utrzymania wspomagającej łączności radiotelefonicznej ze Stanowiskiem Kierowania Wojewody oraz Rejonowym i Gminnymi Komitetami  Przeciwpowodziowymi Raciborszczyzny
 
-organizowania i kierowania akcją pomocy charytatywnej z terenu całego kraju dla powodzian rejon raciborskiego
 
-organizowania i współdziałania w organizacji zaplecza logistycznego dla prowadzonej akcji ratowniczej.

        Reasumując, Pan Edward TYMKÓW wykazał się predyspozycjami organizatorskimi, zdolnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz efektywnością ich realizacji.

        Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy w Raciborzu stwierdza, że stacja SR PL-CB RADIO "ARIADNA" i Pan Edward TYMKÓW w wydatny sposób przyczynili się do prawidłowego funkcjonowania służb ratowniczych na terenie rejonu raciborskiego.
 
 

URZĄD  REJONOWY                      REJONOWY KOMITET
     ul.Klasztorna 6                             PRZECIWPOWODZIOWY
    47-400 Racibórz                                     ul.Klasztorna 6
tel.4252979 fax 4158736                           47-400 Racibórz
 

                                                        Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
                                                              Rejonowego Komitetu
                                                             Przeciwpowodziowego
          wz.KIEROWNIKA                        /podpis niecytelny/
Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU
 

      mgr inż.Konrad Paciorek

                                                     SEKRETARZ
                                        REJONOWEGO   KOMITETU
                                        PRZECIWPOWODZIOWEGO

                                                Stanisław T.Nawrocki