| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.PODZIĘKOWANIE DLA RSR PL-CB RADIO W KUŹNI RACIBORSKIEJ
2.OPINIA O WSR PL-CB RADIO WOJ. KATWICKIEGO
3.PODZIĘKOWANIE DLA RSR PL-CB RADIO W PABIANICACH1.

K U Ź N I A   R A C I B O R S K A

 

Kuźnia Raciborska, dnia 29.07.1997 r

 
 

Rejonowy Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio Chorzów
Pan Henryk Necelski
Chorzów
 

PODZIĘKOWANIE

        Składam gorące podziękowania wszystkim członkom Waszego Sztabu świadczącym pomoc powodzianom z terenu miasta i gminy Kuźnia Raciborska.
 
        Wyrażam również wdzięczność Sztabowi, który to z własnej inicjatywy zadeklarował i realizował pomoc w zakresie łączności i transportu darów ludziom dotkniętym klęską powodzi.
 

        B U R M I S T R Z
 

             Witold Cęcek2.

K U Ź N I A   R A C I B O R S K A

 

Kuźnia Raciborska, 1997-08-29

 
 

OPINIA

dotycząca działalności STOWARZYSZENIA WOJEWÓDZKIEGO

SZTABU RATOWNICTWA CB

 

        Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej stwierdza, iż w toku prowadzonych działań ratowniczych na terenie gminy w związku z klęską powodzi nawiązaliśmy współpracę z Wojewódzkim Sztabem Ratownictwa CB.
 
        Od pierwszych chwil prowadzonej akcji otrzymaliśmy szeroką pomoc z ich strony, szczególnie w zakresie łączności, zaopatrzenia i ich koordynacji, a także bezpośrednich działań ratowniczych na miejscu powodzi przy ewakuacji ludności, dostarczaniu pomocy żywnościowej oraz innej. Posiadając bezpośrednią łączność radiową otrzymaliśmy także wiele cennych informacji mających znaczący wpływ na sprawny przebieg działań ratowniczych.
 
        Pragniemy podkreślić, iż naszą współpracę nawiązaną w tak trudnym dla naszej lokalnej społeczności okresie pragniemy kontynuować z pożytkiem dla wszystkich którzy potrzebują pomocy.
 
 

        B U R M I S T R Z
 

             Witold Cęcek3.

K U Ź N I A   R A C I B O R S K A

 

Kuźnia Raciborska, 1997-08-29

 
 

PODZIĘKOWANIE

 
 

Rejonowy Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio w Pabianicach
 
 

        Składam gorące podziękowanie wszystkim członkom Waszego Sztabu, świadczącym pomoc powodzianom z terenu miasta i gminy Kuźnia Raciborska.
 
        Wyrażam również wdzięczność Sztabowi, który to z własnej inicjatywy zadeklarował i realizował pomoc w zakresie łączności i transportu darów ludziom dotkniętym klęską powodzi.
 
 
 

        ZASTĘPCA BURMISTRZA
 

         mgr Bogusław Wojtanowicz