| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

U R Z Ą D    M I A S T A    K N U R O W A

44-190 Knurów ul. Ogana 5

 
 

Knurów dnia 26.08.1997 rok

 
 

Opinia dla
Rejonowego Sztabu Ratownictwa
PL-CB Radio Knurów
 
 
 
 
 

        Urząd Miasta Knurowa stwierdza, że Rejonowy Sztab Ratownictwa PL-CB Radio Knurów brał czynny udział w akcji ratowniczej w czasie powodzi, która wystąpiła w Knurowie w lipcu 1997 roku.
 
        Współpraca Rejonowego Sztabu z instytucjami i organizacjami, które działały na rzecz powodzi dała bardzo wysokie rezultaty w zakresie:

- utrzymania łączności pomiędzy innymi sztabami,
 
- informowania o przejezdności dróg i obowiązujących objazdach,
 
- działalności na rzecz PCK i Opieki Społecznej w zakresie  organizowanych miejsc zbiórek darów dla powodzian oraz   organizacji dostarczania tych darów do miejscowości   najbardziej dotkniętych klęską powodzi.

        Szczególne wyrazy uznania należy skierować na ręce Pana Marka Borowca, Szefa Rejonowego Sztabu Ratownictwa w Knurowie.
 
 
 

        P R E Z Y D E N T
 

      mgr.inż.Romuald Myga