| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.PISMO WICEWOJEWODY GORZOWSKIEGO
2.OŚWIADCZENIE WICEWOJEWODY GORZOWSKIEGO1.

WOJEWODA  GORZOWSKI

                                    Gorzów Wlkp.1997.07.29

 

Pan
Krzysztof ŻURAWSKI
Wojewódzki Sztab
Ratownictwa
PL-CB RADIO
w Słupsku
 
 
 

    Szanowny Panie,
 
 
 

    W imieniu Wojewódzkiego Sztabu Przeciwpowodziowego w Gorzowie Wlkp. niniejszym pragnę na Pańskie ręce przekazać serdeczne wyrazy podziękowania dla Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Słupsku za okazaną pomoc udzieloną w dniach od 20 do 28 lipca br. w rozwiązaniu problemów alarmowej łączności radiowej na terenach województwa objętych powodzią.
 

                                  Z wyrazami szacunku
 
 

                                 P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
                  Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego
 

                                           BOGUSŁAW BIL
                             WICEWOJEWODA  GORZOWSKI2.
 

WOJEWODA  GORZOWSKI

                                    Gorzów Wlkp.1997.07.29

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E

 
 

    W dniach od 20 do 28 lipca 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu uzupełniającej sieci łączności radiowej UKF i CB na obszarach najbardziej zagrożonych katastrofą powodzi okazali członkowie grupy Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Słupsku pod kierownictwem Pana Krzysztofa Żurawskiego.
 
    Pomoc ta w wielu przypadkach, wobec nagminnych awarii miejscowych systemów łączności telefonicznej, zapewniła wymagany przepływ informacji pomiędzy Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym oraz komitetami przeciwpowodziowymi Gmin Słubice, Górzyca, Kostrzyn, Słońsk i Krzeszyce a wysuniętymi posterunkami na wałach przeciwpowodziowych i przy stacjach pomp, dzięki czemu możliwe było podejmowanie bezzwłocznych decyzji o  likwidowaniu wszelkich pojawiających się zagrożeń.
 
    Działalność grupy została pozytywnie oceniona przez zarządy zainteresowanych Gmin oraz kierowników zespołów ratowniczych wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, powołanych do niesienia pomocy na terenach województwa bezpośrednio dotkniętych i zagrożonych katastrofą powodzi.
 
 
 

                            P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
                Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego
 
 

                                     BOGUSŁAW BIL
                       WICEWOJEWODA GORZOWSKI