| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO (WYCIĄG)

Warszawa, 1992-06-25

 

PROTOKÓŁ

ze spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia PL-CB Radio, MSW i KGP.

 

 
        Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Łączności KGP nadkom. inż. W. Zaleszczyk.
 
        Lista uczestników spotkania w załączniku.
 
.......
 

B. Uzgodniono, co następuje:

1. PL-CB Radio podejmie działania mające na celu doprowadzenie do opracowania i oficjalnego wprowadzenia przez Ministra Łączności stosownych uregulowań obejmujących zasady pracy w paśmie radiowym CB, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w kanale ratunkowym CB, uznając powszechne prawo do korzystania z tego kanału.

2. PL-CB Radio będzie prowadziło i rozwijało własną społeczną sieć radiową prowadzącą nasłuch na kanale ratunkowym CB (27.060 MHz).

3. W związku z trudną sytuacją finansową Policji zakup, instalacja oraz utrzymanie - w uzgodnionych jednostkach Policji - urządzeń radiotelefonicznych CB pozostaje w gestii PL-CB Radio. Zainstalowany w obiektach Policji sprzęt radiowy pozostanie własnością tych organizacji i stanowić będzie ich depozyt użytkowy zainstalowany w jednostkach organizacyjnych Policji.

4. Właściwymi do ustalania zasad współdziałania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji a PL-CB Radio będą komendanci wojewódzcy Policji z jednej strony a Prezesi Wojewódzkich Oddziałów PL-CB Radio z drugiej.

5. Jednostki organizacyjne Policji:
   - w miarę możliwości etatowych wytypują odpowiednich funkcjonariuszy do obsługi urządzeń CB;
   - refinansować będą na rzecz właściciela sprzętu stosowne opłaty rejestracyjne;
   - ustalą techniczne warunki instalacji urządzeń CB.

6. Możliwe do zastosowania techniczne sposoby łączności pomiędzy stacjami nasłuchowymi PL-CB Radio a jednostkami organizacyjnymi Policji wymagają oddzielnych ustaleń.

7. Sprawy organizacyjne i techniczne dotychczas zainstalowanych w Policji urządzeń radiowych CB zostaną uregulowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole.
 

Protokółował:
podinsp. inż. H. PARAPURA
 
 

         Za PL-CB Radio                                                            Za KGP
 

                   PREZES                                   DYREKTOR BIURA ŁĄCZNOŚCI KGP
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PL-CB RADIO
 

             Jerzy PŁÓKARZ                                      nadkom. inż. W. ZALESZCZYK
 
 
 
 

wyk. w 2 egz.
Egz. Nr1 - KGP
Egz. Nr2 - PL-CB Radio
 
 
powrót na stronę główną.