| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


                    ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Warszawa, 1996-12-21

 

E-I-39/96
 

                                       KOMENDANCI
                                       WOJEWÓDZCY POLICJI
                                       (wszyscy)
 

        W związku z koniecznością określenia w najbliższym czasie zasad współpracy użytkowników urządzeń CB-radio z Policją oraz wykorzystywania łączności CB przez Policję uprzejmie przypominam Panom Komendantom, iż powyższe kwestie regulują wydane w 1992 r. (pismo nr La-2905/92) "Wytyczne Dyrektora Biura Łączności KGP w sprawie zasad wykorzystywania łączności CB radio" wraz z "Uzupełnieniem Wytycznych Dyrektora Biura Łączności KGP w sprawie zasad wykorzystywania łączności CB radio (pismo nr La-5914/92), które pozostają nadal obowiązujące.
 
        Oba zalecenia należy stosować zależnie od uwarunkowań lokalnych oraz występujących potrzeb pod względem nawiązania współpracy ze zrzeszonymi użytkownikami CB-radio, w tym zwłaszcza społecznymi ratownikami Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO ( z siedzibą w Łodzi), którzy stanowią najlepiej przeszkolone w tym zakresie, zorganizowane i społecznie zaangażowane w niesienie pomocy grono CB-stów.
 
        Z punktu widzenia zadań Policji pożądana wydaje się możliwość efektywnego wykorzystania potencjału jaki reprezentuje organizacja PL-CB RADIO pokrywająca swoim działaniem większą część powierzchni kraju.
 

        Użytkownicy urządzeń CB - radio, którzy są ratownikami w czasie swojej pracy społecznej mogą sygnalizować Policji (przekazywać informacje) o zdarzeniach wymagających interwencji profesjonalnych służb porządkowych lub ratownictwa. Może to stanowić czynnik przyśpieszający znacznie naszą reakcję na zdarzenia i operatywność w działaniu.
 
        W dużych aglomeracjach miejskich należy wykorzystywać w tym celu społeczny ruch tworzenia tzw. "centrów nasłuchu", które informację od CB-sty o zdarzeniach zweryfikują i następnie w odpowiedniej formie przekażą jednostce Policji (wykorzystując do tego celu określone w "Wytycznych" sposoby łączności).Natomiast przy ewentualnym nawiązaniu współpracy w małych aglomeracjach sposób komunikowania się mógłby określić z własnej inicjatywy Naczelnik Wydziału Prewencji właściwej terenowo jednostki Policji.
 
        Prawdopodobnym jest, iż w początku 1997 r. sieci społecznych ratowników "Stowarzyszenia PL-CB RADIO" przydzielone zostanie dodatkowe pasmo do komunikowania się na falach ultrakrótkich.
 
        Jednocześnie należy wspomnieć o tym, iż w sytuacji gdy komendanci jednostek terenowych Policji uznają potrzebę wykorzystania urządzeń CB - radio, można je zainstalować i eksploatować w jednostce lecz na koszt stowarzyszeń użytkowników urządzeń CB-radio.
 
        Przypominając Panom Komendantom powyższe sprawy kieruję się dobrze rozumianą troską o właściwy w społeczeństwie wizerunek Policji, jakość naszej służby (szczególnie służb dyżurnych jednostek Policji) jak też docenienie wymiernych inicjatyw społecznych.
 
 
 

                                    Z poważaniem
 
 

                             nadinsp. Janusz Wikariak

 
 
 
powrót na stronę poprzednią