| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


 PROTOKÓŁ

Z narady przeprowadzonej w dniu 1993.05.20 w gmachu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie przy ul. Miodowej 15, w sprawie zakresu wykorzystanie Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń zdrowia ludzi.

W naradzie uczestniczyli:

1.Zbigniew Hałat -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 
2.Marek Rusin -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Łączności,
 
3.Jerzy Żurek -Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
 
4.Henryk Miszczak -Sztab Obrony Cywilnej Kraju,
 
5.Kazimierz Bartnik -Dyrektor  Departamentu  Spraw  Obronnych w Ministerstwie Zdrowia,
 
6.Leonard Wilk -Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
 
7.Henryk Jasiński -Departament Techniki Medycznej  w Ministerstwie Zdrowia,

8.Jerzy Płókarz -Prezes Zarządu Głównego PL-CB RADIO,
 
9.Ks.Roman Sawczuk -Członek   Krajowego   Sztabu   Ratownictwa  PL-CB RADIO.
 

 
W trakcie narady zapadły następujące ustalenia:
 

§ 1

Kanał Ratunkowy PL-CB RADIO w paśmie 27 MHz należy wykorzystywać jako pomocnicze źródło powiadamiania służb ratowniczych o wypadkach i nadzwyczajnych  zagrożeniach,  oraz  jako dodatkową drogę alarmowania ludności o zaistniałym niebezpieczeństwie.
 

§ 2

Łączność stanowisk Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO ze stanowiskami kierowania służb profesjonalnych należy utrzymywać:

1.Na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO w paśmie 27MHz.
2.Na kanale łączności profesjonalnej będącym w dyspozycji Sztabu
  Ratownictwa PL-CB RADIO.
3.Innymi dostępnymi środkami komunikacji.
 

§ 3

Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO w ramach swoich możliwości organizacyjnych będzie prowadził działania w zakresie:

 1.Ciągłego utrzymywania dyscypliny w zachowaniu przeznaczenia Kanału Ratunkowego PL-CB RADIO i nie zajmowania go przez użytkowników pasma  radiowego 27 MHz dla innych celów.

 2.Przyjmowania i przekazywania do odpowiednich służb wezwań nadawanych na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO.

 3.Utrzymania zorganizowanej gotowości sieci radiowej 27 MHz na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof.

 4.***************************************************.

 5.Utrzymania gotowości profesjonalnej radiowej sieci alarmowej działającej w ramach zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy Sztabem Obrony Cywilnej Kraju, a Krajowym Sztabem Ratownictwa PL-CB RADIO.

 6.Utrzymania w ciągłej gotowości wojewódzkich stanowisk centrum nasłuchu radiowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO.

 7.Utrzymania w ciągłej gotowości specjalistycznych drużyn łączności.

 8.Szkolenia i podnoszenia kwalifikacji społecznych ratowników zarejestrowanych w Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO.

 9.Prowadzenia centralnej ewidencji społecznych ratowników działających w ramach Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO.
 

§ 4

Profesjonalne służby ratownicze, udzielą Sztabowi Ratownictwa PL-CB RADIO w ramach posiadanych możliwości pomocy w zakresie:

 1.Uzyskania środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO w związku z realizacją zadań określonych w § 3.

 2.Nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń na działalność operacyjną, oraz na magazynowanie sprzętu.

 3.Wyposażenia społecznych ratowników zarejestrowanych w Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO w niezbędny sprzęt.

 4.Przeprowadzania szkoleń społecznych ratowników zarejestrowanych w Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO.

§ 5

Ministerstwo Łączności zapewni Krajowemu Sztabowi Ratownictwa PL-CB RADIO przydział odpowiedniej częstotliwości służbowej w paśmie łączności profesjonalnej.
 

§ 6

Ustalono, że Sztab Obrony Cywilnej Karaju wyznacza częstotliwości w ramach posiadanego pasma, dla wykonywania zadań na rzecz Obrony Cywilnej przez Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO. Zasady pracy w tych częstotliwościach regulują zarządzenia Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO wydane w oparciu o zalecenia Szefa Sztabu Obrony Cywilnej Kraju.
 

Na tym naradę zakończono.
 
 

                  PREZES                                     GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Zarządu Głównego PL-CB RADIO                        WICEMINISTER ZDROWIA
 

                   Jerzy Płókarz                                                         Zbigniew Hałat