| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


P R O T O K Ó Ł

Z narady w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,

w dniu 1991.09.16

 
 
W naradzie uczestniczyli:
 
1. Zbigniew Hałat - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,
 
2. Kazimierz Bartnik - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,
 
3. Wojciech Gaszyński - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Członek Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO,
 
4. Zdzisław Rondio - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof,
 
5.Donad Tylman - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof,
 
6.Ryszard Buehl - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Kierownik Szkoły Ratownictwa, Członek Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO,
 
7.Jacek Michalak - Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia UM Łodzi, Członek Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO,
 
8. Jerzy Płókarz - Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO,
 
9. Witold Rej - Bełkowski - Fundacja  "Fundusz Solidarności Między Narodami.
 
Na naradzie zapadły następujące ustalenia:

1.Powierzono Wojciechowi Gaszyńskiemu powołanie zespołu mającego za zdanie opracowanie programu reformy pomocy doraźnej i medycyny katastrof oraz opracowanie programu nauczania ratowników.
 
2.Nakreślono ramy współpracy w zakresie koordynacji działań ratowniczych na terenie kraju.
 
3.Postanowiono włączyć system ratownictwa PL-CB RADIO do krajowego systemu ratownictwa.
Powierzono jerzemu Płókarzowi organizację powszechnego systemu łączności bezprzewodowej pomiędzy obywatelami, a profesjonalnymi służbami ratunkowymi.
 
4.Ustalono, że prace wdrożeniowe będą prowadzone na terenie Łodzi.
 
5.Ustalono, że uprawnienia społecznych ratowników przedmedycznych mogą być wydawane jedynie osobom, które ukończyły odpowiedni kurs, spełniający programowe minimum ustalone przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof.
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny
 
 

Zbigniew Hałat