| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA


P R O T O K Ó Ł

 

Z narady Ministerstwa Łączności i PL-CB RADIO, która odbyła się w Łodzi w siedzibie PL-CB RADIO w dniu 1991.01.05. Początek narady godz. 11.00
 
W naradzie udział wzięli:
 
1. Marek Rusin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Łączności,
 
2.Benedykt Wojtyński - Dyrektor Biura Gospodarki Częstotliwościowej w Ministerstwie Łączności,
 
3.Krzysztof Kwiecień-Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Radiowej,
 
4.Ludomir Gałązka   -Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Radiowej w Łodzi,
 
5.Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO.

    W trakcie narady zapadły następujące ustalenia oraz zostały zgłoszone Ministerstwu Łączności następujące wnioski:
 
1.PL-CB Radio wnosi o cofnięcie przydziału częstotliwości w przedziale od 26,065 do 26,955 MHz i od 27,405 do 27,855 MHz. PL-CB RADIO wnosi też o podanie naszej organizacji informacji o tym kto i jakie częstotliwości w przedmiotowym przedziale ma przydzielone oraz o przydzielenie PL-CB RADIO w/w przedziałów częstotliwości jako częstotliwości klubowych naszej organizacji.
 
2.Ministerstwo Łączności odmawia przydzielenia dla PL-CB RADIO przedziałów częstotliwości określonych w pkt. 1.Ministerstwo Łączności uzasadnia swoją decyzję brakiem możliwości zajęcia w tym momencie stanowiska pozytywnego w tej sprawie. Ministerstwo Łączności w ciągu jednego miesiąca od daty dzisiejszej narady, udzieli szczegółowej odpowiedzi w sprawie wniosku PL-CB RADIO w temacie zagospodarowania przedmiotowych przedziałów częstotliwości.
 
3.Ustalono, że od dnia 15 stycznia br. można korzystać z przedziału częstotliwości 26,960 - 27,405 MHz.
 
4.Ustalono, że łączność w paśmie częstotliwości powszechnego użytku będzie traktowana jako łączność o charakterze obywatelskim a nie amatorskim.
 
5.Ustalono,że Okręgowe Inspektoraty PIR mają obowiązek honorować świadectwa dopuszczenia do pracy danej partii sprzętu bez względu na to, który OI PIR je wydał.
 
6.Ustalono, że PIR zostaje zobowiązana do przebadania każdego przedstawionego jej urządzenia CB, przy czym zakres częstotliwości nie może być przyczyną odmowy dopuszczenia do pracy.
 
7.Ustalono, że PL-CB RADIO ma możliwość wystąpienia o uzyskanie zgody na prowadzenie homologacji sprzętu tele - radiowego, po spełnieniu warunków określonych przez Ministra Łączności.
 
8.Ustalono, że PL-CB RADIO opracuje i przekaże Ministerstwu Łączności regulamin pracy w paśmie CB i po uzgodnieniu jego treści, oraz zatwierdzeniu go przez Ministerstwo Łączności będzie on
obowiązywał jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Łączności.
 
9.Ustalono, że w regulaminie, o którym mowa w pkt. 8, kanał 9 (częstotliwość 27,060 MHz z odstępem międzykanałowym + - 10 KHz ) będzie ustalony jako kanał ratunkowy.
 
10.Ustalono, że PL-CB RADIO może posiadać radiotelefony zarejestrowane na organizację.
 
11.Ustalono, że w przypadku zgłoszenia zakłócenia odbioru przez urządzenie CB, zgłoszenie to będzie rozpatrywane tylko wtedy, gdy urządzenie odbiorcze  jest sprawne z technicznego punktu widzenia i
eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi.
 
12.PL-CB RADIO wnosi o utrzymanie emisji AM i SSB.W uzasadnieniu PL-CB RADIO przedstawiło Ministerstwu wyniki ogólnopolskiej konsultacji w tej sprawie, w której jednogłośnie opowiedziano się za utrzymaniem przedmiotowych emisji.
 
13.Ustalono dopuszczenie do instalowania w odpowiednio oznakowanych pojazdach urządzeń radiowych CB mocy do 10 W dla społecznych ratowników posiadających świadectwa ukończenia kursu ratowniczego PL-CB RADIO. Urządzenia te nie muszą posiadać przełącznika zmniejszającego ich moc.
 
14.Ustalono, że Ministerstwo Łączności, oraz Państwowa Inspekcja Radiowa (później PAR) będą utrzymywały stały kontakt i współpracę z PL-CB RADIO oraz będą z tą organizacją konsultowały wszelkie projekty przepisów i zarządzeń dotyczących CB.
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
 
 

                    PREZES                                                         Podsekretarz Stanu
Zarządu Głównego PL-CB RADIO                       w Ministerstwie Łączności
 
 
                 Jerzy Płókarz                                                            Marek Rusin
 

powrót na stronę główną.