Newsletter
Konwencja ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 

Nr 8/2015

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania niezależnego organu
do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 

Ważne

 

Co dalej z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego? [art. 25 – Zdrowie]*

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wystąpienie do nowego Ministra Zdrowia z prośbą o osobiste pochylenie się i dokonanie ponownej analizy skutków, jakie przyniesie likwidacja osobnego programu naprawczego dla psychiatrii. Dotychczasowe działania w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nie przyniosły oczekiwanych efektów ze względu na niedofinansowanie oraz brak koniecznych zmian legislacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich obawia się, że osobny program dla psychiatrii nie będzie kontynuowany, a konieczność reformy ochrony zdrowia psychicznego i poprawy świadczenia usług zejdą na dalszy plan wśród innych potrzeb związanych z ochroną zdrowia i rynkiem usług medycznych.
[Pismo do MZ]

 

Porozumienie RPO i MKiDN na rzecz osób z niepełnosprawnością [art. 8 – Podnoszenie świadomości]*

3 lipca 2015 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało podpisane przez prof. Irenę Lipowicz i prof. Małgorzatę Omilanowską porozumienie w sprawie wspólnych działań zmierzających do zmiany wizerunku i postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Pierwszą wspólną akcją będzie ogłoszenie konkursu na przygotowanie publikacji skierowanej do dzieci i młodzieży, kształtującej odpowiednie postawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
[Więcej]

 

Sprawy u Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Problem z dostosowaniem zakładów karnych i aresztów śledczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*

Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2013 r. w piśmie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wskazywał na problem nieprzystosowania polskich jednostek penitencjarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ nie są do tego zobligowane przez obowiązujący system prawa. Ministerstwo w odpowiedzi z 21 stycznia 2014 r. poinformowało, że dostrzega potrzebę zmian przepisów i podejmie działania zmierzające w tym kierunku. Aktualnie Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z 17 lipca 2015 r. zwrócił się do MIiR z prośbą o informację, czy powyższa problematyka została uwzględniona w toku prac legislacyjnych nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym.
[Pismo do MIiR]

 

Czy kadra Służby Więziennej jest odpowiednio przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną? [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z 28 lipca 2015 r. zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o informację o stanie realizacji wprowadzenia kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Zdaniem Rzecznik niezbędne jest poszerzenie zakresu kształcenia pracowników Służby Więziennej o metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, co niewątpliwie spowodowałoby lepsze przygotowanie funkcjonariuszy na specyficzne potrzeby tej grupy osadzonych oraz podniosłoby standardy opieki i zagwarantowanie poszanowania ich praw. Konieczne jest także kształtowanie właściwych postaw osób pozbawionych wolności wobec współosadzonych z niepełnosprawnością intelektualną. Propozycje tych działań Rzecznik zgłaszała Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w lutym 2014 r.
[Pismo do Dyrektora Generalnego SW]

 

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Pożarnej [art. 9 – Dostępność]*

Na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich [Newsletter Nr 6], (str. 4), Dyrektor Generalny Służby Więziennej udzielił odpowiedzi, z której wynika, że w jego ocenie wystarczające są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego sporządzane przez kierowników poszczególnych jednostek penitencjarnych, które odnoszą się do wszystkich osób znajdujących się w ewakuowanych budynkach, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Dokument ten po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, jest traktowany, jako zgodny z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Pożarnej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.
[Odpowiedź DGSW]
[Wystąpienie do KGPS]

 

Dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w policyjnych komendach [art. 9 – Dostępność]*

Podczas przeprowadzanych przez przedstawicieli Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji wizytacji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych (PdOZ) umiejscowionych przy policyjnych komendach, stwierdzono osadzanie osób z niepełnosprawnościami w pomieszczeniach niedostosowanych do ich możliwości ruchowych. Wobec niezrealizowania wcześniejszego zobowiązania przedstawicieli KGP, że w obszarze każdej komendy wojewódzkiej policji będzie przynajmniej jedno w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową takie pomieszczenie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o informacje o przewidywanym terminie pełnego dostosowania pomieszczeń PdOZ do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wskazanie w obrębie wszystkich komend wojewódzkich pomieszczeń, które będą dostosowane do przebywania w nich osób z niepełnosprawnościami.
[Pismo do Komendanta Głównego Policji]

 

Niska ocena funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej [art. 24 – Edukacja, art. 26 – Rehabilitacja]*

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W wystąpieniu Rzecznik zwróciła uwagę na niedofinansowanie WTZ oraz na słabe wyniki warsztatów w zakresie rehabilitacji zawodowej. W opinii Rzecznika konieczna jest zarówno zmiana algorytmu finasowania WTZ jak i stworzenie mechanizmów powodujących wzrost zatrudnienia uczestników tych zajęć. Rzecznik oczekuje od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ustosunkowania się do przedstawionych kwestii.
[Tekst wystąpienia]

 

Dobre praktyki

 

Poznań coraz bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami

Od 1 września wchodzi w życie uchwała poznańskich radnych, która zwalnia z opłat za komunikację lokalną w Poznaniu uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Obecnie osoby uczące się z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogły korzystać tylko ze standardowej 50% zniżki na bilety komunikacji miejskiej.
[Uchwała Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2015 r.]

 

Patronaty

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią społeczną pt. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, której celem jest zmiana postrzegania osób chorujących na depresję oraz przełamywanie stereotypów związanych z tą chorobą. Kampania organizowana jest przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, Fundację ITAKA i Fundację Neverland.

 

Warto wiedzieć / Ciekawostki

 

Projektowanie bez barier [art. 9 – Dostępność]*

Przestrzeń manewrowa
Przestrzeń w pobliżu drzwi
Jeżeli
drzwi nie są otwierane automatycznie, należy zapewnić przed nimi przestrzeń zapewniającą swobodne ich otwarcie przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Przestrzeń w pobliżu drzwi

Przestrzeń w pobliżu drzwi


Drzwi umieszczane szeregowo
Odległość pomiędzy szeregowo umieszczonymi drzwiami nie może być mniejsza niż 150 cm plus szerokość skrzydeł otwierających się w stronę przestrzeni pomiędzy tymi drzwiami.

 


Detale drzwi
Klamki i zamki

  • Powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania.
  • Nie mogą znajdować się wyżej niż 120 cm od poziomu podłogi.
  • W budynku użyteczności publicznej korzystne dla osób z dysfunkcjami wzroku będzie oznaczenie drzwi do pomieszczeń opisami w alfabecie Brailleʼa. Opisy powinny być umieszczone na ścianie po prawej stronie drzwi, na wysokości 80-120 cm od podłogi.

Źródło: Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Projektowanie bez barier – wytyczne”

 

* W nawiasach podano numery artykułów Konwencji, z którymi związana jest informacja.

 


www.rpo.gov.pl
złóż wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

* W nawiasach podano numery artykułów Konwencji, z którymi związana jest informacja.

 

www.rpo.gov.pl
złóż wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Uwaga: Opinie i życzenia dotyczące newslettera prosimy przesyłać na adres - serwisprasowy@rpo.gov.pl