Logo RPO

 

Newsletter
10 - 16 Sierpnia 2015

Informator referendalny RPO
W związku ze zbliżającym się ogólnokrajowym referendum na stronie internetowej RPO dostępny jest Informator referendalny. To zbiór najważniejszych informacji dotyczących udziału w tym wydarzeniu. Można w nim znaleźć m.in. wskazówki, jak i do kiedy należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika lub poza miejscem stałego zamieszkania. Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem.


Zgromadzenia na terenach kolejowych
Rzecznik podjął z urzędu sprawę organizowania zgromadzeń na terenach kolejowych. Przepisy dotyczące tego zagadnienia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, tymczasem wolność zgromadzeń wynika z Konstytucji, w związku z czym może być ograniczona tylko poprzez ustawę. Ponadto, w rozporządzeniu wskazano, że przy organizacji takiego wydarzenia niezbędne jest otrzymanie zgody od zarządcy lub przewoźnika kolejowego, nie określono jednak trybu jej uzyskania, formy, w jakiej powinna zostać udzielona, ani drogi odwoławczej. RPO poprosił Minister Infrastruktury i Rozwoju o podjęcie działań mających na celu zmianę obecnego stanu prawnego [więcej].


Ochrona w sądach
Rzecznik po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych. W praktyce bardzo często dokonują oni czynności o charakterze prewencyjnym np. przeglądają zawartość toreb. Ponieważ takie działania ograniczają konstytucyjne prawa i wolności, powinny wynikać bezpośrednio z ustawy, a nie – jak ma to obecnie miejsce – z regulaminów sądów. RPO poprosił Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w tym zakresie [więcej].


Prof. Lipowicz w „Krytyce politycznej”
W rozmowie z red. Agatą Diduszko-Zyglewską z „Krytyki politycznej”, prof. Irena Lipowicz podsumowała mijającą kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczególną uwagę zwróciła na kwestię ochrony praw migrantów i walkę z mową nienawiści. Wywiad jest dostępny na stronie Krytyki politycznej.


Warsztaty terapii zajęciowej
Rzecznik otrzymuje wiele skarg dotyczących niedofinansowania warsztatów terapii zajęciowej wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W ocenie RPO, źródłem problemu jest brak niezbędnych zmian w algorytmie finansowania tego typu działań. Należałoby również wprowadzić mechanizmy, które spowodują zwiększenie efektywności warsztatów. Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie [więcej].


Korzystanie z gruntów rolnych
Do Rzecznika wpływają skargi związane z dochodzeniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntów pozostających w zarządzie ANR. W takim przypadku opłata wynosi pięciokrotność wysokości ustalonego czynszu. Gdy właścicielem gruntu jest podmiot prywatny nie stosuje się takiego progu cenowego. W opinii RPO, tego typu ograniczenie jest niezgodne z Konstytucją, ponieważ nie przewidziano w niej szczególnej ochrony własności państwowej. Rzecznik poprosił Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie podjęcia prac nad przygotowaniem nowelizacji prawa w tym zakresie [więcej].


Uprawnienia Krajowego Mechanizmu Prewencji
W piśmie do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik polemizuje ze stanowiskiem resortu w zakresie procedury kontroli pracowników Biura RPO dokonujących wizytacji prewencyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wskazuje, że przepisy ustawy o Służbie Więziennej nie przewidują zwolnienia tych osób z przechodzenia kontroli osobistej, co jest niezgodne z Konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ponadto, kwestie te są też odmiennie uregulowane w kodeksie karnym wykonawczym. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska w sprawie [więcej].

 

 


 

Opinie i życzenia dotyczące newslettera prosimy przesyłać na adres - serwisprasowy@rpo.gov.pl